Kiriş Donatı Hesabı

Kiriş Donatı Hesabı


·         Betonarme kiriş donatı hesaplarını gerçekleştirmek veya incelemek için
Program Menüsü > Kiriş Donatı Hesabı komutunu kullanın.

       ·         Bina Analizi sırasında kiriş donatı tasarımını da yapmış olduğumuzdan, tüm kiriş akslarının donatıları hesaplanmış ve listede işareti ile belirtilmiştir.
·         Eğer tasarlanmamışlarsa, tüm kiriş akslarının donatı seçimlerini otomatik olarak yapmak için araç çubuğundan Donatı Hesabı (Komple) komutunu kullanabilirsiniz.

      ·         Kiriş aksları listesinde filtreleme yaparak listeyi küçültebilirsiniz. Örneğin sadece belli katlara ait kiriş akslarının listelenmesini sağlayabilirsiniz.·         Listedeki kiriş akslarının karşılarındaki Yaz işaretini kaldırarak raporda görünmemesini sağlayabilirsiniz. Tüm Aksları İşaretle ve İşaretleri Kaldır komutlarını kullanarak yazdırılacak kolon ve perdeleri topluca belirleyebilirsiniz.

·         Tasarım yapıldıktan sonra özelleştirdiğiniz listede yer alan kiriş akslarına ait donatı hesap raporunu görmek için araç çubuğundaki Hesap Raporu düğmesini tıklayınız. Karşınıza Rapor Seçenekleri gelecektir.

·         Rapor Seçenekleri diyalog penceresinde raporda görmek istediğiniz detayları belirterek Tamam düğmesine basın.
·         Hazırlanan rapor kaydedilerek Rapor Yöneticisinde saklanacaktır. Bu aşamada istenirse PDF ve Word formatına çevrilerek de görüntülenebilir.

·         İnteraktif Kiriş Tasarımı ile kiriş akslarının tasarımlarını detaylı olarak inceleyebilir, donatıları isteğiniz doğrultusunda düzenleyebilirsiniz. Bunu yapmak için listeden ilk kiriş aksını çift tıklayın.

·         Aks üzerinde bulunan her kirişin mesnet ve açıklıklarında alt ve üst kenar olmak üzere 6 adet gerekli donatı alanı (Gerekli As) hesaplanır. Gerekli donatı alanları tüm yükleme kombinasyonlarının zarf diyagramları oluşturularak elde edilir.

·         Kirişlerin gruplandığı (tipleştirildiği) durumlarda, tasarım grubunun içindeki her bir benzer aksın diyagramı birleştirilerek tasarım grubuna ait zarf diyagramı oluşturulur. Benzer kiriş akslarının tasarım için gruplanması bu kılavuzun kapsamı dışındadır. Tasarım diyagramları araç çubuğundan Diagramlar düğmesine basılarak incelenebilir.

·         Etkileşimli (Interaktif) Kiriş Donatı Editöründe donatılar kesit içindeki pozisyonlarına göre Montaj, Üst Düz, Üst İlave, Pilye, Alt Düz, Alt İlave, Gövde ve Etriye olarak sınıflandırılır ve pencere içinde şematik olarak gösterilir. Çizim üzerindeki donatılara tıklandığında ilgili donatıya ait Çap ve Adet değiştirilebilir.

·         Editördeki donatılar değiştirildiğinde kesit donatı hesapları gerçek zamanlı olarak tekrarlanır. Sağlanan donatılar, Gerekli As ve aktif yönetmelikler tarafından belirlenen minimum donatı alanları olan As-min (Üst) ve As-min (Alt) ile karşılaştırılır. Sınırın altındaki değerler kullanıcıya kırmızı olarak bildirilir.

·         Donatıların kesite sığıp sığmadığı ve gerekli donatıdan fazla koyulan donatı miktarı da gösterilen bilgiler arasındadır.  • Related Articles

  • Kolon ve Perde Donatı Hesabı

   ·         Betonarme kolon ve perde donatı hesaplarını gerçekleştirmek veya incelemek için Program Menüsü > Kolon Donatı Hesabı    komutunu kullanın. ·         Bina Analizi sırasında kolon donatı tasarımını da yapmış olduğumuzdan, tüm kolonlar ve ...
  • Rapor Yöneticisi

   Rapor Yöneticisi ile tüm analiz ve tasarım raporlarına erişilebilir ve yönetilebilir. ·         Dosya menüsünden Rapor Yöneticisi’ni  seçin. ·         Rapor Yöneticisi penceresinin orta bölümünde yer alan liste kategorize edilmiş bir şekilde modelde ...
  • Döşeme Donatı Hesapları

   Kiriş/plak modeller için, döşeme donatıları, X ve Y yönünde döşeme hesap aksları oluşturarak elde edilebilir. Analitik Hesap Aksları kullanılırsa TS 500’de yeralan moment katsayıları yöntemi kullanılır. Döşeme hesapları, genel yapı analizinden ...
  • ProtaStructure Bağlantısı

   ProtaStructure Bağlantısı Detay Çizimlerinin Otomatik Oluşturulması ProtaStructure > Detay Çizimleri Yöneticisi komutuyla, ProtaStructure’da analiz ve tasarımı yapılmış bir modelin tüm detay çizimleri otomatik olarak çizdirilebilir ve paftalanabilir. ...
  • Kiriş Detay Çizimleri

   Kiriş Detay Çizimleri Kiriş Detaylarının Tüm Katlar İçin Oluşturulması ve Paftalanması Kiriş Detaylarının Tüm Katlar İçin Oluşturulması ve Paftalanması ·          Yapı Ağacı’ndaki Çizimler sekmesinde Kat Kirişleri Detayları kategorisine sağ tıklayın ...